تبلیغات
برنامه نویسان!! - حل تمرین:

برنامه نویسان!!
 
 

حل تمرین مبانی و برنامه نویسی:

 

هیچ کس در دنیا به بلایی مبتلا نشود مگر در قبال گناهی که کرده و خدا کریم تر و بزرگ تر از آن است که روز قیامت او را از آن گناه بازخواست کند. پیامبر اکرم

 

تمرینات فصل دوم:

1.برنامه مثلث :

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i,j;
for(i=5;i>1;i--)
{
for(j=i;j<5;j++)
cout<"*";
cout<<endl;
}
getch();
return 0;
}

2.برنامه  مثلث:

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i,j;
for(i=1;i<5;i++)
{
for(j=i;j<5;j++)
cout<"*";
cout<<endl;
}
getch();
return 0;
}

هر که میخواهد قوی ترین مردم باشد بر خدا توکل کند.

1.برنامه متوازی الضلاع:

 #include <iostream.h>
 #include <conio.h>
 int main()
 {
 int i,j,k;
 for(i=1;i<20;i++)
 {
 for(j=i;j<20;j++)
 cout<<" ";
 {
 for(k=1;k<20;k++)
 cout<<"*";
 cout<<endl;
 }
 }
 getch();
 return 0;
 }

2.برنامه متوازی الضلاع:

 #include <iostream.h>
 #include <conio.h>
 int main()
 {
 int i,j,k;
 for(i=20;i>1;i--)
 {
 for(j=i;j<20;j++)
   cout<<" ";
 {
 for(k=1;k<20;k++)
  cout<<"*";
 cout<<endl;
 }
 }
 getch();
 return 0;
 }

دو نعمت است که ارزش آنها را نمی دانند مگر کسی که آنها را از دست داده باشد : جوانی و تندرستی

1.برنامه مثلث متساوی الضلاع:

 #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  int main()
  {
  int n;
  cout<<"enter number \n";
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
  for(int j=n-i;j>=0;j--)
  cout<<" ";
  for(int k=1;k<=2*i-1;k++)
  cout<<"*";
  cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
  }

 

2.برنامه مثلث متساوی الضلاع:

#include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  int main()
  {
  int n;
  cout<<"enter number \n";
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n-1;i++)
  {
  for(int j=0;j<=i;j++)
  cout<<" ";
  for(int k=2*(n-i)-1;k>=1;k--)
  cout<<"*";
  cout<<endl;
  }
  getch();
  return 0;
  }

بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را بپراکند

1.برنامه لوزی:

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
 int n;
  cout<<"Enter a number for rows:\n";
  cin>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++)
 {
  for(int j=n-i;j>=0;j--)
  cout<<" ";
  for(int k=1;k<=2*i-1;k++)
  cout<<"*";
  cout<<endl;
 }
 for(int i=1;i<=n;i++)
  {
   for(int k=0;k<=i;k++)
   cout<<" ";
   for(int j=2*(n-i)-1;j>=1;j--)
   cout<<"*";
   cout<<endl;
  }
getch();
return 0;
}

برنامه معادله درجه دو:

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
int a,b,c,d;
float x,y;
cout<<"enter a:"<<"\n";
cout<<"enter b:"<<"\n";
cout<<"enter c:"<<"\n";
cin>>a>>b>>c;
d=pow (b,2)-4*a*c;
if(d>=0)
{
x=(-b-sqrt(d))/(2*a);
y=(-b+sqrt(d))/(2*a);
cout<<"x:"<<x<<"   "<<"y:"<<y;
}
else
cout<<"no roots";
getch();
return 0;
}

برنامه سری فیبوناچی:

  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  int main()
  {
  int i=2,a=1,b=1,c,n;
  cout<<"enter number:";
  cin>>n;
  cout<<a<<" "<<b<<" ";
  while (i<=n)
  {
  c=a+b;
  cout<<c<<" ";
  i++;
  a=b;
  b=c;
  }
  getch();
  return 0;
  }

 

 

برنامه ای که طول وعرض را بگیرد ومستطیل چاپ کند
 

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i,j,x,y;
cout<<"enter y:"<<endl;
cin>>y;
cout<<"enter x:"<<endl;
cin>>x;
for(i=0;i<y;i++)
{
for(j=0;j<x;j++)
cout<<"$";
cout<<endl;
}
getch();
return 0;
}

 

 

تمرین (1):

#incloud…

Main()

{

Int   num,a;

Int   max=0;

Int   second=0;

Cout<<”Enter number of student”;

Cin>>num;

Cout<<’Enter number”;

Cin>>a;

Max=a;

For(int i=2;i<=num;i++)

{

Cout<<”Enter number”<<i<<” : “  ;

Cin>>a;

Hf(a>max)

{

Secand=max;

Max=a;

}

Elsif(a>second)

Second=a;

}

Cout<<” second avg is:”;

Getch();

Return 0;

}

تمرین (2):

#incloud…

Main()

{

Int number,flag,i;

Int sum=0;

Flag=1;

While(flag==1)

{

Cout<<”Enter one number:;

Cin>>number;

For(i=1;i<=number/2;i++)

{

If(number/i==0)

Sum+=I;

}

If(sum==number)

Cout<<number<<”is kamel”;

Cout<<’Do you want to continue? 1=Yes,0=No”;

Cin>>flag;

}

Getch();

Return 0;

}

تمرین (6):

#incloude…

Main()

{

Int a,b,sub,cnt=0((شمارنده,t;

Cout<<”Enter number:”;

Cin>>a;

Cin>>b;

If(a<b)

{

T=a;

B=a;

B=t;

}

Sub=a-b;

Cnt ++;

While(sub>=b)

{

Sub=sub-b;

Cnt++;

}

Cout<<”khrej ghesmat=”<<cnt;

Cout<<”baghimande=”<<sub;

Getch();

Return 0;

}

تمرین (12):

#incloud…

Main()

{

Cin>>a;

Switch(a)

{

Case 1:

Cout<<”شنبه”;

Break;

Case 2:

Cout<<”یکشنبه”;

Break;

.

.

.

تا آخر هفته

تمرین(15):

#incloud…

Main()

{

Int n,I,j;

Cout<<”enter n”;

Cin>>n;

For(int i=1;i<=n;i++)

{

For(int j=1;j<=n;j++)

Cout”$”;

Cout<<”\n”;

}

Getch():

Return 0:

}

برنامه ای که روز وماه را چاپ کند:

 

 #include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
int d;
int n,m;
cout<<"enter number :";
cin>>n;
if(n>=1 && n<=365)
{
if(n>186)
{n=n-186;
m=(n/30)+7;
    d=n%30;
    if(d==0){
    d=30;
m=m-1;}}

    else{
    m=(n/31)+1;
    d=n%31;
    if(d==0){
    d=31;
    m=m-1;}}
cout<<"tarikhe="<<m<<" / "<<d;

getch();
return 0;

}}

ممنون از اینکه از وبلاگم دیدن کردید | طراحی : ساچلی محمدی  
قالب وبلاگ
<